Všobecné obchodné podmienky

Pre Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby kliknite sem.

 

Mgr. Ivana Ivanová, PhD. – Intour
Banícka 297/59
Malachov, PSČ 974 05
IČO 51 008 971

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-39902

I. Základné ustanovenia

 1. Cestovná kancelária Intour – Mgr. Ivana Ivanová, PhD. – Intour, Banícka 297/59, Malachov, PSČ 974 05, IČO 51 008 971, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-39902 (ďalej len „ CK Intour“) organizuje a sprostredkúva zájazdy a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe požiadaviek objednávateľa.

II. Vznik zmluvného vzťahu

 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
  a) Obstarávateľ – Intour,
  b) Objednávateľ (ďalej len „Zákazník“), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Klient mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môže zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Od Klienta vo veku 15 až 18 rokov  sa vyžaduje súhlas jeho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.
 2. Zmluvný vzťah medzi CK Intour a Zákazníkom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi, ako účastníkmi zájazdu), sa riadi zákonom č. 270/2018 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisovustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto Obchodných podmienkach.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú pre Zákazníka záväznými až uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu.
 4. Zmluvný vzťah medzi CK Intour a zákazníkom môže vzniknúť:
  a) objednaním zájazdu osobne, telefonicky, emailom  alebo dokončením procesu objednávky na stránke www.intour.sk,b) podpísaním Zmluva o obstaraní zájazdu obidvoma zmluvnými stranami,
  c) zaplatením zájazdu.
 5. K uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi Intour a zákazníkom dochádza prijatím návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a jej potvrdením zo strany Intour (Potvrdenie o prijatí objednávky).
 6. Zmluvu o obstaraní zájazdu (Objednávky) je možné uzavrieť priamo na stránkach Intour www.intour.sk a to vyplnením objednávkového formulára k vybranému zájazdu. Zákazník je povinný v objednávke uviesť pravdivé údaje o všetkých účastníkoch zájazdu, vrátane dátumov narodenia účastníkov zájazdu. V prípade, že je na Zákazníkom vybraný zájazd uvedená zľava, pre jej uplatnenie je potrebné uviesť kód príslušného zľavového kupónu (ďalej len „kupón“).
 7. Zmluvu o obstaraní zájazdu (Objednávku)  je možné uzavrieť aj osobne, písomne alebo telefonicky. V takomto prípade je nutné aby Zákazník uviedol nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, presný názov zájazdu (podľa ponuky CK Intour), termín zájazdu a číslo kupónu, ak je na vybraný zájazd uvedená zľava.
 8. Rezervácia vybraného zájazdu je záväzná potvrdením Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) obidvomi zmluvnými stranami. V prípade neuhradenia ceny zájazdu alebo požadovanej časti z ceny zájazdu (zálohy) do 3 pracovných dní z dôvodu prekážok na strane Zákazníka,  môže CK Intour rezerváciu zrušiť a požadovať úhradu storno poplatku v zmysle čl. VII  týchto VOP.

III.  Ceny služieb

 1. Ceny uvedené na internetovej stránke CK Intour (www.intour.sk) sú platné v čase objednania zájazdu. CK Intour si vyhradzuje právo na zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné.
  Dokladom o rezervácii zájazdu je faktúra, ktorá je pripojená ku každému potvrdeniu rezervácie, a ktorá slúži na úhradu sumy, resp. zálohy na zájazd.

IV. Platobné podmienky

 1. Zákazník hradí cenu za zájazd spôsobom a v termínoch určených v Zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto VOP.
 2. Zákazník môže cenu za zájazd uhradiť nasledovným spôsobom:
  a) bankovým prevodom v prospech účtu Obstarávateľa v banke (za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet Obstarávateľa),
  b) vkladom na účet Obstarávateľa v banke (za deň úhrady sa považuje deň zloženia finančných prostriedkov v banke),
  c) zľavovým kupónom alebo voucherom (za deň úhrady sa považuje deň uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu).
 3. Poplatky za zmeny na žiadosť Zákazníka a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy (storno poplatky) sú splatné ihneď.
 4. V prípade uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu v termíne, kedy do uskutočnenia zájazdu ostáva menej ako 5 pracovných dní, je Zákazník povinný uhradiť cenu za zájazd pri alebo bezprostredne po uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu.
 5. Zákazník má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu v plnej výške.
 6. Ak zákazník neuhradí cenu za zájazd v zmysle Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo týchto VOP je CK Intour oprávnená stornovať vybratý zájazd. CK Intour v lehote do 3 pracovných dní od využitia práva na storno zájazdu vydá zákazníkovi písomné oznámenie o stornovaní zájazdu, v ktorom vyčísli storno poplatky a vyzve Zákazníka k ich úhrade.

V. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti na zájazde

 1. CK Intour si v nutných prípadoch vyhradzuje právo na  odchýlky jednotlivých služieb od služieb dohodnutých v Zmluve o obstaraní zájazdu.
 2. Zákazník si je vedomý, že CK Intour nedokáže ovplyvniť  prípadné meškanie alebo zrušenie letu leteckým prepravcom a upozorňuje na možnosť ich vzniku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, prípadne z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov. Zákazník rovnako berie na vedomie, že pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov, a pod. bude brať do úvahy aj možnosť výrazného omeškania dopravných prostriedkov. Uvedené sa vzťahuje na všetky dopravné prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). CK Intour  nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany Intour.
 3. CK Intour je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a poskytované služby, a to zabezpečenie náhradného programu a služieb v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb. V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni a v podobnej oblasti sú všetky ďalšie nároky Zákazníka vylúčené.
 4. CK Intour si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré Intour nemohla predvídať ani ovplyvniť). Pri poznávacích zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv na mieste pobytu.
 5. Zákazník nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v Zmluve o obstarávaní zájazdu, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.
 6. Zákazník berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
 7. CK Intour nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:
  a) zákazníkom,
  b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
  c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

VI. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu, zmluvné pokuty

 1. Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:
  a) zrušenia zájazdu CK Intour,
  b) dôjde k prípadom uvedeným v ustanovení § 741e a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
 2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu Zákazník spíše formou záznamu na predajnom mieste, kde si služby zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto zašle doporučenou poštou, prípadne iným preukázateľným spôsobom (možnosť zaslať oznámenie o odstúpení poštou nie je možná ak do začatia zájazdu zostáva menej ako 7 dní). Účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu nastávajú dňom spísania záznamu, prípadne dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si Zákazník služby zakúpil.
 3. CK Intour môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu s okamžitou platnosťou odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu v nasledovných prípadoch:
  a) z dôvodu zrušenia zájazdu;
  b) z dôvodu porušenia povinností Zákazníkom, ktoré boli zmluvne dohodnuté; za porušenie povinností Zákazníka sa považuje aj také jeho konanie, ktorým vážne narušuje priebeh zájazdu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov zájazdu, resp. pokiaľ Zákazník vážnym spôsobom naruší právne predpisy SR alebo právne predpisy hostiteľskej krajiny. Zákazníkovi v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je Zákazník povinný uhradiť Intour náklady spojené so spiatočnou dopravou.
 4. CK  Intour je oprávnená zájazd zrušiť  v nasledovných prípadoch:
  a) ak nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov pre zájazd, kde sa minimálny počet účastníkov vyžaduje,
  b) z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci, t. j. takých, ktoré CK  Intour nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodov živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických útokov v oblasti konania zájazdu. V prípade prerušenia cesty z dôvodu vyššej moci je CK Intour povinná urobiť opatrenia na zabezpečenie dopravy cestujúcich naspäť. Dodatočné náklady s tým spojené potom nesú obe strany rovnakým dielom.
  c) z iných Zákazníkovi preukázateľných dôvodov, na základe ktorých nemožno od cestovnej kancelárie spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia alebo ďalšieho priebehu zájazdu.
 5. Zákazník môže písomne oznámiť, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Zákazník tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva zákazníkom. Pôvodný zákazník a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CK Intour v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú.
  a) ak Zákazník požadované zmeny oznámi Intour viac ako 30 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 5,- € za každú zmenu. Úhrada je vyžadovaná na pokrytie úkonov spojených s preukázateľnými nákladmi, ktoré CK Intour touto zmenou vznikli,
  b) ak Zákazník požadované zmeny oznámi Intour viac ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 10,- € za každú zmenu. Úhrada je vyžadovaná na pokrytie úkonov spojených s preukázateľnými nákladmi, ktoré CK Intour touto zmenou vznikli,
 6. c) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CK Intour menej ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 15,- € za každú zmenu. Úhrada je vyžadovaná na pokrytie úkonov spojených s preukázateľnými nákladmi, ktoré CK Intour touto zmenou vznikli.
  Ustanovenia ods. 5 sa vzťahujú len na zmeny týkajúce sa autobusových zájazdov a zájazdov s vlastnou dopravou. Pri leteckých zájazdoch je letenka zabezpečená na meno Zákazníka a preto zmeny osoby nie sú prípustné.
 7. Pri odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu je Zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, príp. storno poplatky uvedené v ods. 8, 9 :
 8. Storno pred začiatkom čerpania služieb (zo strany Zákazníka):
 9. a) Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od Zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť (článok VI, ods. 2). V prípade, že Zákazník zruší účasť na zájazde, je povinný uhradiť Obstarávateľovi nasledujúce storno poplatky, pričom výška storno poplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom (vrátane príplatkov bez cestovného poistenia), na základe doby, ktorá zostáva do stanoveného termínu nástupu na zájazd.
  Výška storno poplatkov: 
  – 45 a viac kalendárnych dní pred začatím zájazdu: 25 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
  – 44 až 34 kalendárnych dní pred začatím zájazdu: 35 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
  – 34 až 24 kalendárnych dní pred začatím zájazdu: 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
  – 24 až 15 kalendárnych dní pred začatím zájazdu: 70 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
  – 14 až 7 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 80 %:  z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
  – 6 a menej kalendárnych dní pred začatím zájazdu 100 %: z vopred stanovenej ceny objednaných služieb.
  V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka na pravidelnej linke, sa zmluvná pokuta za stornovanie letenky vypočíta podľa podmienok príslušnej leteckej spoločnosti.
  b) pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu, tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní,
  c) v prípade, že Zákazník nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
 10. Storno pred začiatkom čerpania služieb (zo strany CK Intour):
 11. a) v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK Intour poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu, je CK Intour povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Zákazníkovi.

VII. Reklamácia poskytnutých služieb a zodpovednosť za škody

 1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v Zmluve o obstaraní zájazdu dohodnutej úrovni, vzniká Zákazníkovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
 2. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK Intour tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník je povinný poskytovať CK Intour maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah eliminoval na najnižšiu možnú mieru.
 3. Reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami budú riešené CK Intour v lehote do 30 dní od ich podania a o spôsobe ich vyriešenia bude zákazník informovaný písomnou formou.
 4. CK Intour nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu, ak škodu nezavinila CK Intour a ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:
  a) Zákazníkom,
  b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb,
  c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
 5. Bezodplatné zájazdy nie je možné reklamovať.
 6. CK  Intour  nie je povinná hradiť Zákazníkovi také ním uplatňované škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení  a ani  škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.
 7. CK Intour nenesie zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo ktoré si zákazník počas zájazdu sám objednal nad rámec Zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.
 8. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
 9. Zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu prechádza. Intour nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka.

VIII. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. A) Práva Zákazníka (Objednávateľa):
  1. Zákazník má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia Obstarávateľa Zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.
  2. Zákazník má právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK  Intour známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK Intour  neskôr dozvedela.
  3. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb podľa článku VI. VOP.
  4. Zákazník má právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie podľa článku VII. VOP.
  5. Zákazník má právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve o obstaraní zájazdu a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami.
  6. Zákazník má právo písomne oznámiť Intour, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže Zákazník urobiť v zmysle ustanovení v čl. VI, ods. 5 VOP. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového Zákazníka s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva Zákazníkom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Zákazníka, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK Intour v súvislosti so zmenou Zákazníka vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou Zákazníka, platí článok II. ods. 8 VOP. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu Zákazníkov je CK Intour schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK Intour písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného Zákazníka.
  7. Zákazník má právo na obdŕžanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení proti insolventnosti CK Intour pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.
 2. B) Povinnosti Zákazníka :
  1. Zákazník je povinný poskytnúť CK Intour potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky Intour.
  2. Zákazník je povinný zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. VOP.
  3. Zákazník je povinný dodatočné zmeny týkajúce sa zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v lehote stanovenej v Zmluve o obstaraní zájazdu v písomnej forme na adresu CK Intour.
  4. Zákazník je povinný prevziať od CK Intour  všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.
  5. Zákazník je povinný pri čerpaní služieb riadiť sa pokynmi a informáciami oznámenými CK Intour alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).
  6. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK Intour a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu. V prípade ich porušenie alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je Intour oprávnená odoprieť Zákazníkovi ich poskytnutie, čím Zákazník stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
  7. Zákazník je povinný zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu.
  8. Zákazník je povinný niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.
  9. Zákazník je povinný zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
  10. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK Intour.
  11. Zákazník je povinný dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase a so všetkými požadovanými dokladmi.

IX. Práva a povinnosti CK Intour

 1. A) Práva CK Intour: 
  1. CK  Intour má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu so Zákazníkom, ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu.CK  Intour má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej Zákazníkom. Zákazník v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.
  2. CK Intour má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu.
  3. CK  Intour má právo na zmenu služieb akými sú  napríklad hotel, autobus alebo iné služby týkajúce sa zájazdu za také, ktoré sú rovnakého štandardu ako už vopred dohodnuté služby.
  4. V prípade využitia dvoch alebo viacerých autobusov na dopravu počas jedného termínu má Intour právo presúvať zákazníkov medzi jednotlivými autobusmi, aj keď sa tým môže zmeniť hotel či autobus.
 2. B) Povinnosti Intour: 
  1. CK Intour je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti pre prípad jej úpadku.
  2. CK  Intour je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
  3. Intour je povinná najneskôr 5 dní pred začatím zájazdu poskytnúť Zákazníkovi všetky informácie potrebné k účasti na zájazde a všetky doklady, ktoré potrebuje Zákazník na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorí v čase kratšom ako 5 dní pred začatím zájazdu, poskytne tieto informácie a doklady Zákazníkovi pri objednávke zájazdu. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa Zákazník nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve o obstaraní zájazdu Objednávke, pokiaľ sa nedostavil  na zájazd v pokynoch určený termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.
  4. CK Intour je povinná odovzdať Zákazníkovi doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti aj komplexného poistenia Zákazníka, avšak len v prípade ak bolo uzatvorené prostredníctvom CK Intour.
  5. CK Intour nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

X. Podmienky účasti na zájazde

 1. Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz).
 2. Každý účastník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť.
 3. Každý účastník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške.
 4. Každý účastník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú v danej krajine zakázané.
 5. Každý účastník sa zaväzuje dodržovať platné právne predpisy SR, krajín navštívených počas zájazdu ako aj komunitárne právo a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.

XI. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane rodného čísla, uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu spracovala Intour v súlade so znením zákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Zákazníkom a Intour, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom Intour za účelom cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Zákazníka. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas Zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu. Pri spracovaní osobných údajov je Intour povinná dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. Intour sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s Objednávateľom (Zákazníkom).

XII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Klient  má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. (ďalej ako „Zákon“)  obrátiť sa na CK Intour so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK Intour vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK Intour porušila jeho práva. Klient môže  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Intour na jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní od jeho odoslania.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona. Návrh je možné  podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam s odkazom je uvedený na webovej stránke MH SR pričom právo voľby má klient.

Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona.  Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR – http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 

XIII. Poistenie proti insolventnosti CK Intour

 1. Mgr. Ivana Ivanová, PhD. – Intour  má v zmysle zákona č. 270/2018 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti  UNIQUA poisťovňa, a.s. Na základe toho Zákazníkovi vzniká právo na poistné plnenie, ak CK Intour z dôvodu úpadku:
  a) neposkytne Zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
  b) nevráti Zákazníkovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  c) nevráti Zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.
 2. Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov, ktoré sú ponúkané CK Intour.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 1.8.2017.
 2. Tieto Obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch organizovaných Intour sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Zmluvy o obstaraní zájazdu pre skupinovú klientelu.
 3. Intour  nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.
 4. Zákazník bol s  týmito Podmienkami oboznámený, výslovne ich prijíma a potvrdzuje, že tieto Podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré Zákazník nemohol očakávať.